Ưu tiên chất lượng

Áp dụng việc quản lý và kiểm soát nhân viên, máy móc, vật liệu, phương pháp, môi trường và đo lường vào thực tế công việc, WRN thiết lập một bộ hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát chất lượng, tích cực thúc đẩy sản xuất tinh gọn và xây dựng một doanh nghiệp chất lượng đáng tin cậy.

WRN-Institute-of-LivableAir

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Certification-CCC

Certification-CCC

Certification-CCC

CÁC TRUNG TÂM LUYỆN THI CHUYÊN NGHIỆP

Certification-CCC
Dự án phim xanh
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Đo đạc
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Thanh lọc không khí
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Nguồn điện ròng trống
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Tính năng sản phẩm
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Vật liệu hình thành
Thử nghiệm thực nghiệm